فایل ها و نرم افزار های مربوط به پریز برق و دربازکن هوشمند

فایل مربوط به پریز برق هوشمند NETIO 4ALL لینک دانلود
کاتالوگ مربوط به NETIO 4ALL دانلود
نرم افزار جستجو کردن NETIO 4ALL دانلود
   
فایل مربوط به درباز کن هوشمند ADK-VIDEO DOOR PHONE3  
کاتالوگ مربوط به ADK-VIDEO DOOR PHONE3 دانلود
نرم افزار جستجو کردن ADK-VIDEO DOOR PHONE3 دانلود
نرم افزار موبایل ADK-VIDEO DOOR PHONE3 ، IOS دانلود
نرم افزار موبایل ADK-VIDEO DOOR PHONE3 ،ANDROID دانلود
نرم افزار ویندوز ADK-VIDEO DOOR PHONE3 دانلود