فایل ها و نرم افزار های مربوط به مرکز تلفن سانترال

فایل مربوط به مرکز تلفن و گوشی تلفن           
کاتالوگ مربوط به مرکز تلفن SIP مدل ADK-8100 دانلود
کاتالوگ مربوط به مرکز تلفن SIP مدل ADK-220 دانلود
کاتالوگ مربوط به مرکز تلفن SIP مدل ADK-450 دانلود
کاتالوگ مربوط به مرکز تلفن SIP مدل ADK-16300 دانلود
کاتالوگ مربوط به گوشی تلفن ADK-S62P دانلود
کاتالوگ مربوط به گوشی تلفن ADK-S63P دانلود
کاتالوگ مربوط به گوشی تلفن ADK-S64P دانلود
کاتالوگ نصب و راه اندازی ADK-220                                   دانلود
کاتالوگ نصب و راه اندازی ADK-450        دانلود
کاتالوگ نصب و راه اندازی ADK-8100        دانلود
کاتالوگ نصب و راه اندازی ADK-16300  دانلود