فایل ها و نرم افزار های مربوط به سیستم های حفاظتی

                     فایل مربوط به دوربین های تحت شبکه                          لینک دانلود   
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-542E دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-222ER دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-242E دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-2322ER دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-312SR دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-3612SR دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-3232ER دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-322ER دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-SI2M18X دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-SI2M36X دانلود
کاتالوگ مربوط به دوربین ADK-SI4M18X دانلود
نرم افزار جستجو کردن دوربین تحت شبکه ADKسری PRO                            دانلود   
          فایل مربوط به ان وی آر     
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-1008MINI دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-1016MINI دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-1004P دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-1009P دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-2004 دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-2009 دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-2025 دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-4025 دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-4036 دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-4036-4K دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-9064-4K دانلود
کاتالوگ مربوط به ان وی آر  ADK-16128-4K دانلود
نرم افزار مدیریت ان وی آر های ADK ورژن یک دانلود
نرم افزار مدیریت ان وی آر های ADK ورژن دو دانلود
   
فایل مربوط به کیبورد کنترل ، ماتریکس ، محفظه هارد  
کاتالوگ مربوط به کیبورد کنترل تحت شبکه ADK-NETWORK JOYSTICK دانلود
کاتالوگ مربوط به ماتریکس تحت شبکه ADK-36DECODER دانلود
کاتالوگ مربوط به محفظه مخصوص هارد ADK-9HDD دانلود