شماتیکی از سیستم صاعقه گیر پسیو تا زمین و اجزای آن را مشاهده می کنید

شماتیکی از سیستم صاعقه گیر پسیو تا زمین و اجزای آن را مشاهده می کنید.

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: در مطالب قبلی، به مباحث برقگیرها و انواع آنها پرداخته ایم. در این مطلب می توانید شماتیکی از سیستم صاعقه گیر پسیو تا زمین و اجزای آن را مشاهده می کنید.
 

  1. میله برقگیر
  2. گیره اتصال هادی میانی
  3. چراغ هشدار دهنده سولار
  4. هادی نزولی(تسمه)
  5. میله ارت بهمراه کلمپ یوبولت

شماتیکی از سیستم صاعقه گیر پسیو تا زمین