از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با اصول نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

وسایل لازم

مجموعه ی قطعات دزدگیر الکترونیکی، نقشه ی مدار الکتریکی، لوازم عایق بندی، آچار پیچ گوشتی تخت و چهارسو، آچار تخت، سیم چین، سیم لخت کن، چراغ آزمایش

برای نصب دزدگیر، به ترتیب زیر اقدام کنید:

نقشه ی مدار الکتریکی دزدگیر را مطالعه کنید و رنگ عایق سیم ها را به خاطر بسپارید. در تصویر زیر، نقشه مدار الکتریکی یک نوع سیستم دزدگیر، نشان داده شده است،

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

 • سیم با عایق نارنجی ( ۱ )، سیم سفید( ۲ )، سیم زرد( ۳ )، نارنجی با راه سیاه ( ۴ )، سیم سفید با راه سیاه ( ۵ )، سیم زرد با سیاه ( ۶ ) به قفل مرکزی وصل می شوند.
 • سیم سیاه ( ۷ ) به ترمینال منفی باتری و سیم قرمز ( ۸ ) به ترمینال مثبت باتری وصل می شود.
 • سیم سبز ( ۱۳ ) ورودی مثبت سوئیچ لای در جلو و سیم آبی ( ۱۴ ) ورودی منفی سوئیچ لای در است.
 • سیم با عایق سفید ( ۱۵ ) به ACC سوئیچ جرقه و زرد ( ۱۶ ) به قطع کن استارتر وصل می شود.
 • خودرو را در محل مناسبی پارک کنید.
 • در موتور را بالا بزنید و از قرار گرفتن صحیح میله ی نگه دارنده ی آن مطمئن شوید.
 • کابل اتصال بدنه ی باتری را جدا کنید.

در تصویر زیر، جدا کردن بست کابل اتصال بدنه ی باتری، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

دسته سیم ها را ضمن عایق بندی با نوار، کنار م قرار دهید و مجموعه را با نوار چسب، مجدداً عایق بندی کنید. در تصویر زیر، نحوه ی عایق بندی سیم های مدار الکتریکی سیستم دزدگیر دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

در حین انجام کار دقت کنید که روی ترمینال ها نوار عایق پیچیده نشود. پیچ قاب محافظ زیر پانل جلوی راننده را باز کنید و سپس آن را از رو پنل جدا سازید و بیرون آورید. در تصویر زیر، طرز بیرون آوردن قاب محافظ زیر پنل جلوی راننده، دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

با استفاده از آچار پیچ گوشتی قاب زیر فلکه ی فرمان را باز کنید تا به اتصالات الکتریکی پشت سوئیچ جرقه دسترسی داشته باشید. قاب زیر فلکه فرمان را در جای مناسبی قرار دهید تا آسیب نبیند. در تصویر زیر، باز کردن پیچ اتصال قاب به پانل جلوی خودرو، دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

سیم اتصال ترمینال st سوئیچ به استارتر خودرو را شناسایی و آن را با سیم چین قطع کنید و سپس عایق روی سیم ها را به اندازه ی لازم جدا کنید. در تصویر زیر، قطع کردن سیم متصل به ترمینال st سوئیچ، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

 • سیم متصل به ترمینال st سوئیچ را به سیم زرد تیره ی قطع کن استارتر وصل کنید ( ترمینال ۸۷a در بعضی از رله های قطع کن استارتر).
 • سیم متصل به استارتر را به سیم زرد تیره ی دیگر قطع کن ( ترمینال به رله ی قطع ) متصل کنید.
 • سیم با عایق قرمز رنگ ( ۸ ) را به سیم ترمینال باتری به سوئیچ جرقه وصل کنید.
 • سیم سفید رنگ ( ۱۵ ) دسته سیم دزدگیر و سیم سفید تیره ی قطع کن استارتر ( ترمینال ۸۵ ) را به ترمینال ACC سوئیچ جرقه وصل کنید.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

محل اتصال کلیه ی سیم ها را با نوار چسب عایق بندی کنید. سوئیچ لای در جلو خودرو را از محل خود خارج کنید. (در تصویر زیر، خارج کردن سوئیچ لای در جلوی خودرو دیده می شود ).

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

 • سیم سبز رنگ ( ۱۳ ) از دسته ی سیم دزدگیر، ورودی مثبت و سیم آبی رنگ ( ۱۴ ) از دسته ی سیم دزدگیر، ورودی منفی سوئیچ لای در است.
 • سیم متصل به سوئیچ لای درها را در اندازه ی مناسب به وسیله ی سیم چین قطع کنید.
 • روکش عایق سیم هارا به وسیله ی سیم لخت کن در حد مناسب جدا کنید.
 • اتصال سیم های سبز رنگ ( ۱۳ ) و آبی رنگ ( ۱۴ ) را با سوئیچ لای درها برقرار و محل اتصال را عایق بندی کنید. در تصویر زیر، قرار دادن سوئیچ لایدر خودرو در مدار الکتریکی سیستم ضد سرقت ( دزدگیر )، دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

سوئیچ لای در موتور را در محل مناسبی در روی بدنه ی خودرو به نحوی نصب کنید که دور از دسترس باشد و با باز و بسته شدن در موتور، جریان مدار دزدگیر را برقرار کند. در تصویر زیر، سوئیچ لای در موتور پس از نصب کردن آن با فلش زرد رنگ، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

واحد کنترل الکترونیکی سیستم قفل مرکزی را از محل خود خارج کنید. در تصویر زیر، نحوه ی خارج کردن واحد کنترل الکتریکی قفل مرکزی دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

 • سیم های نارنجی ( ۱ )،سفید ( ۲ )، زرد ( ۳ )، نارنجی با راه سیاه ( ۴ )، سفید با راه سیاه ( ۵ )، زرد با راه سیاه ( ۶ ) دسته سیم نشان داده شده در نقشه ی مدار الکتریکی دزدگیر به سیم های واحد کنترل الکترونیکی قفل مرکزی وصل می شوند.
 • با توجه به دستورالعمل راهنمای سیستم قفل مرکزی خودرو و سیستم دزدگیر، اتصال سیم ها را برقرار کنید. برای این منظور لازم است ابتدا محل اتصال سیم های دزدگیر به سیم های واحد کنترل قفل مرکزی را انتخاب کنید. سپس قسمتی از عایق سیم های واحد کنترل قفل مرکزی را جدا نمایید و پس از اتصال سیم ها، محل اتصال را با نوار چسیب عایق کاری کنید. در تصویر زیر، اتصال سیم های مدار الکتریکی سیستم دزدگیر ( ضد سرقت )، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

در تصویر زیر، دیاگرام سیم کشی سیستم قفل مرکزی و عملکرد سیستم، اتصالات مدار برای حالت های قفل و باز بودن درها دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

اتصال سیم های قهوه ای ( ۱۰ , ۹ ) مدار دزدگیر به سیم چراغ های جانبی یا راهنمای خودرو را برقرار کنید. این چراغ ها در زمان عملکرد سیستم ضد سرقت روشن و خاموش می شوند. سوکت دسته ی سیم های مدار الکتریکی دزدگیر به واحد اصلی از جمله، سنسور شوک LED یا چشمی و قفل مرکزی و... را به واحد اصلی متصل کنید. در شکل زیر، اتصال سوکت دسته ی سیم ها به واحد اصلی سیستم دزدگیر، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

پس از اتصال سوکت های دست ی سیم های دزدگیر به واحد اصلی، بریا جلوگیری از پراکندگی سیم ها آن ها را کلاف بندی کنید و یا به وسیله ی بست های پلاستیکی کلیه ی سیم هارا یک پارچه کنید. در تصویر زیر، جمع کردن و نظم دادن به سیم های متصل به واحد اصلی سیستم دزدگیر، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

سوکت سیم رابط بین سنسور شوک و واحد کنترل الکترونیکی سیستم ضد سرقت ( دزدگیر ) را به سنسور شوک متصل کنید. در تصویر زیر اتصال سوکت سیم کشی مدار دزدگیر به سنسور شوک دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

اتصال سوکت سیم کشی مدار الکتریکی دزدگیر به چشمی الکترونیکی سیستم دزدگیر را برقرار کنید. در تصویر زیر، وصل کردن سوکت چشمی الکترونیکی مدار دزدگیر دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

در بعضی از سیستم های ضد سرقت ( دزدگیر )، به جای چشمی الکتریکی از دیود نوری ( LED ) استفاده می شود که در روی پنل جلوی راننده و در محلی که قابل رویت باشد نصب می شود. در تصویر زیر ( قسمت ب )، دسته ی سیم متصل به دیود نوری ( LED ) نشان داده شده است. سوکت اتصال الکتریکی به واحد کنترل اصلی سیستم دزدگیر با فلش قرمز رنگ و دیود نوری ( LED ) با فلش زرد رنگ دیده می شوند.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

کاغذ روغنی روی چسب اتصال قاب چشمی الکترونیکی را جدا کنید و آن را در محل مناسبی روی پنل یا روی شیشه ی جلو راننده بچسبانید. در تصویر زیر، اتصال چشمی سیستم دزدگیر، دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

سیم اتصال چشمی به واحد اصلی را از محل مناسبی عبور دهید. سپس واحد اصلی و سنسور شوک را در محل مناسبی داخل پنل جلوی راننده قرار دهید و قاب محافظ روی پنل جلوی راننده را در محل خود نصب کنید در شکل زیر، نصب محافظ دیده می شود.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

پیچ نگه دارنده ی قاب محافظ را ببندید سپس قاب زیر فلکه فرمان را ببندید. آژیر الکترونیکی را به وسیله ی پیچ و مهره ر روی بدنه ی خودرو ( در زیر موتور ) ببندید و اتصالات الکتریکی آن را برقرار کنید. در تصویر زیر، آژیر نصب شده در روی یک نوع خودرو را، نشان می دهد. کابل اتصال بدنه ی باتری را ببندید و صحت سیم کشی مدار الکتریکی را به وسیله ی ریموت کنترل آزمایش کنید.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

برای عیب یابی مدار الکتریکی سیستم ضد سرقت، ابتدا فیوز مدار را با استفاده از مولتی متر بررسی و آزمایش کنید. در تصویر زیر، آزمایش فیوز به وسیله ی مولتی به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو

اتصال سوکت های سیم کشی مدار الکتریکی دزدگیر ( سیستم ضد سرقت ) خودرو را کنترل کنید. سپس با استفاده از چراغ آزمایش، برقراری جریان الکتریکی باتری را در مدار سیم کشی سیستم ضد سرقت خودرو آزمایش و بررسی کنید. در تصویر زیر، آزمایش مدار الکتریکی دزدگیر با استفاده از چراغ آزمایش، نشان داده شد است.

راهنمای تصویری نصب سیستم ایمنی ( دزدگیر ) خودرو