در مرکزKX-TEM824 ما کانال دیزا وجوددارد برای فعال سازی و زدن کلید ها چگونه باید برنامه ریزی شود؟

نام و نام خانوادگی: مهدی فضلی

تاریخ ثبت سوال: 18 فروردين 1389  -  شماره پیگیری: 1285

سوال: با سلام
در مرکزKX-TEM824 ما کانال دیزا وجوددارد برای فعال سازی و زدن کلید ها چگونه باید برنامه ریزی شود؟

 

جواب: با سلام
کد تنظیمات دیزا در 824 بین 500 تا 510 است و جهت فعال سازی 414