چگونه میتوانم کاری انجام دهم که وقتی داخلی که صندوق صوتی ندارد وقتی 500 را میگیرد بوق اشغال بشنود

نام و نام خانوادگی: alireza harati

تاریخ ثبت سوال: 21 آبان 1388  -  شماره پیگیری: 1132

سوال: مهندس چگونه میتوانم کاری انجام دهم که وقتی داخلی که صندوق صوتی ندارد وقتی 500 را میگیرد بوق اشغال بشنود؟ در Internal call block تست کردم نشد؟

 

جواب: با سلام فکر میکنم در تننت tenant باید متفاوت قرار دهید و امکان تماس بین تننتها رادیزیبل نمایید البته تا به حال نیازی نداشته ام و تست فنی نکردم اما منطق tenantهمین است به عنوان مثال در هتلها گروهی به گروه دیگر زنگ نزنند