مهندس امکان CLI در TDA را در قسمت زنگ خوری فعال کردم اما فقط برای PRI عمل میکند در صوتی که روی خطوط آنالوگ شهری عمل نمیکند آیا دلیل خاصی دارد

نام و نام خانوادگی: alireza harati

تاریخ ثبت سوال: 13 دي 1388  -  شماره پیگیری: 1174

سوال: مهندس امکان CLI در TDA را در قسمت زنگ خوری فعال کردم اما فقط برای PRI عمل
میکند در صوتی که روی خطوط آنالوگ شهری عمل نمیکند آیا دلیل خاصی دارد؟

 

 

جواب: این امکان برای خطوط دیجیتال شهری مانند pri است