آیا دو سانترال TA1232و TA 308 را می توان به هم متصل کرد؟

نام و نام خانوادگی: مهدی فضلی

تاریخ ثبت سوال: 7 مهر 1388  -  شماره پیگیری: 1061

سوال: با سلام
آیا دو سانترال TA1232و TA 308 را می توان به هم متصل کرد؟

 

جواب: با سلام
میتوانید یک داخلی از دستگاه را به عنوان شهری به دستگاه دوم وصل نمایید