چگونه می شود دستگاه 308TAرو روی حالت پیش فرض تنظیم کرد؟