روش باز کردن و بستن صفر و 2صفر در سانترال 1232easa-phon قدیمی را می خواستم