دوربین تحت شبکه NETWORK CAMER یا همان IP CAMERA چیست؟

دوربین تحت شبکه NETWORK CAMER یا همان IP CAMERA چیست؟

::  23 مرداد 1387  ::

 

 

:: ::

 

دوربینهای تحت شبکه یا IP CAMERA به دوربینهایی گفته میشود که صدا و تصویر و کلیه فرمانهای زوم گردش افقی و عمودیPAN/TILTاز طریق کابل شبکه کامپیوترLAN انجام میپذیرد در واقع ای دوربینها همانند کامپیوتر در شبکه محلی شما قرار میگیرد و یک آدرسIPداخلی را اشغال کرده و هر کامپیوتری که به شبکه محلی شما دسترسی داشته باشد با داشتن USER NAMEوPASSWORDمیتواند تصاویر و صدا (نسبت به امکانات دوربین ) دریافت نماید (هم زمان بین 10 تا 20 نفر نسبت به امکانات دوربین میتوانند تصاویر را دریافت نمایند )و از آنجایی که این دوربینها تحت وب هستند با تنظیم IP VALID از هر جایی در دنیا قابل دیدین میباشد