جزئیات محصول

لایسنز پلاک خوان License plate recognition

لایسنز پلاک خوان

License plate recognition

 

توضیحات فارسی:

ثبت وذخیره خودکارپلاک خودروها وهمچنین آنالیزآنها دردوربین های تحت شبکه

قابلیت ها:
-تحلیل پلاک خودرو ها چه درهنگام پارک چه درحرکت مسیر
-امکان تشخیص اینکه خودرو درحال ورودیا خروج میباشد ازحالت قرار گرفتن درشیب وهمچنین ازطریق وضعیت قرار گرفتن چرخ های خودرو
-امکان ذخیره سازی پلاک ها دریک بانک اطلاعاتی وامکان تفکیک پلاک های مجاز ازغیر مجاز
-آرشیو کردن کلیه پلاک ها ومشاهده رکوردهای ضبط شده
-معرفی کاربربرای خودروهای نقلیه
-امکان تعریف سطح دسترسی

Description:

Automatically register, recognize and record license plates that enter an IP camera’s field of view.
Capabilities:
recognizes license plates in car parks or on motorways
can synchronize with lifting barriers to control entry or exit allowing them to open automatically for pre-determined vehicles
creates database of license plates with black and white lists
archives license plates, watch archive recordings
assign users to vehicles
limit access rights
works for 91 countries

توضیحات