جزئیات محصول

لایسنز تشخیص صدای بلند LOUD SOUND DETECTION

لایسنز تشخیص صدای بلند LOUD SOUND DETECTION

LOUD SOUND DETECTION

 

توضیحات فارسی:

قابلیت ها :

-درهنگام تنظیمات میزان صدا اندازه گیری میشودوسپس چنانچه تغییرات صدا حادث گرددسیستم واکنش نشان داده وهشدارمیدهد

-اگراین ماژول برروی دوربین های متحرک نصب شودمیتواندمنجربه پریست گردد

-همچنان میتوان اتوفوکوس را برای این ماژول فعال کرد

Description:

LOUD SOUND DETECTION
Capabilities:
Measures sound captured by mic of camera, if it is louder than set value, then system throws alerts and warnings
Loud sound might be used set camera to a preset position (if camera supports PTZ)
Autofocus could be turned on to focus on activity area

 

توضیحات