جزئیات محصول

لایسنز مسیر یاب

دنبال کردن سوژه بوسیله دوربین

قابلیت ها:

-دنبال کردن حرکات سوژه بوسیله دوربین

-امکان ایجادچندعملکرد همزمان درهنگام مشاهده حرکت در زون های مختلف

-ثبت زمان وروخداد عملکردی شبیه عملکرد سنسورهای تشخیص حرکت

توضیحات

دنبال کردن سوژه بوسیله دوربین

قابلیت ها:

-دنبال کردن حرکات سوژه بوسیله دوربین

-امکان ایجادچندعملکرد همزمان درهنگام مشاهده حرکت در زون های مختلف

-ثبت زمان وروخداد عملکردی شبیه عملکرد سنسورهای تشخیص حرکت