جزئیات محصول

لایسنز بررسی رفتارهای مشکوک

امکان تشخیص رفتاره های غیر طبیعی به طور مکررتوسط یک فرد زمانیکه ازیک دوربین به دوربین دیگری حرکت می کند.

توضیحات